SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
"Aracınızın Güvencesi: Kaliteli Yedek Parçalar!"
"Aracınızın Güvencesi: Kaliteli Yedek Parçalar!"
Sepetim 0,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( İşbu metin kapsamında “KVKK veya Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Abdulkadir KARABOĞA ( İşbu metin kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.)  tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

1.    Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

2.    Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

3.    Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması (Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi, işyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız),

4.    İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

5.    İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

6.    Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi (Personel özlük işlemleri, performans değerlendirme, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim yönetimi, yetkinlik yönetimi, personel seçme ve yerleştirme süreçleri vb.), personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama, çalışan sözleşme süreci yönetimi, sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması, kan grubu listelerinin tutulması, çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon, hat, bilgisayar, tablet, I-pad vb. tahsis edilmesi, vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi, alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,

7.    Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve / veya,

8.    Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara katılım sağlanması,

9.    Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, Gerektiği takdirde, Çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek,

10. Şirketimiz Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası amacıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Başka Yerlere Aktarıyor Muyuz?

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

1.    Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

2.    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

3.    Belirtilen amaçlar kapsamda iş ortaklıkları, yüklenici şirketler, tedarikçiler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, sendika ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

4.    Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurtdışına Aktarıyor Muyuz?

 Şirket’imiz tarafından kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4/2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2. ve 6/3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (İşbu metin kapsamında “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

Kişisel verileriniz,  başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, formlar, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (Örnek: Kamera Sistemleri), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (Örnek: Telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan çerezler, üçüncü taraflarca yaratılan takip çerezleri, site kullanımı ölçüm sistemleri ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Haklarınız Nelerdir?

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

1.    Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.    Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

6.    Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.    Yukarıdaki (3) ve (4) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, Şirket’imizin Talaytepe Mah. 4. Sanayi Sitesi 8. Sk. 4.Sanayi Sitesi S1 Blok No: 4 H Kayapınar/ Diyarbakır Türkiye adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şahsen veya vekiliniz (noterliklerde düzenlenmiş özel vekâletname olmak şartıyla )aracılığıyla şirketimize yapılacak başvurular ile iletebilirler.

Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak doldurulmuş başvuru formunu, tarafınıza ait KEP adresinden Şirket’e ait info@autofixotomotiv.com adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilirsiniz.  Veri Sahibi / İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinden de başvuru gerçekleştirilebilir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır.

 

YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et